Fóti Népművészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Technikum

Általános tájékoztató a közösségi szolgálatról

Iskolánkban is elindult a közösségi szolgálat , mely remélhetőleg gyermekeink számára nem egy kötelező teher lesz, hanem élményekben gazdag,  örömmel végzett segítő tevékenység. Ehhez kívánunk nekik és a szülőknek is tájékoztatást és segítséget nyújtani.

2016 január 1.-től kezdődően (vagyis akik 2016-ban vagy az után érettségiznek), az érettségi bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy a tanulók a középiskola 9–11. évfolyamán  három tanévre, arányosan elosztva, 50 órás közösségi szolgálatot teljesítsenek. A közösségi szolgálatot a középiskola szervezi meg.

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

 

Fontosabb tudnivalók:

 

 Tevékenységi területek:  

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási, 

d) kulturális és közösségi,

e) környezet- és természetvédelemi, 

f) polgári- és katasztrófavédelmi,

g) közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

 

 

Dokumentálás:

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, (osztályfőnököktől kérhető) amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. Szolgálati hely maximum 3 lehet.

b) A tanuló köteles a  tevékenységéről a tevékenység  igazolásáról szóló  naplót vezetni amelyet az iskola ad ki számára. A naplóban minden alkalommal meg kell nevezni  az elvégzett tevékenységet, a dátumot, hol történt a tevékenység, mettől-meddig (óra), élmények és  benyomások valamint a  tevékenységet igazoló személy aláírása .

c) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését

d)az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

 

Tevékenység ideje:

A közösségi szolgálatot  minimum napi 1 maximum napi 3 órában lehet teljesíteni, tanítási időn kívül. Az 50 órából max. 5-5 órát kell  felkészítő illetve a tapasztalatokat feldolgozó tevékenységre fordítani.

További szabályozások:

A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,

b) tanítási időben a heti hat órát és

ba) tanítási napon a napi két órát.

bb) tanítási napon kívül a napi három órát.

 

Az iskola által  felkínált lehetőségek, melyek többek között a szülőknek is köszönhetően folyamatosan bővülnek. Ezúton szeretnénk megköszönni minden szülői támogatást és segítséget!

http://kozossegi.ofi.hu/


Otthon az erdőben

Egyesületünk

ECDL Vizsga

ECL Nyelvvizsga